Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 12 2017

09:49
6327 9a19 500
Reposted fromdivi divi viaczarnemajtki czarnemajtki
09:46
Poznałem Cię przypadkiem i był to najpiękniejszy przypadek w moim życiu.
— (via raddestinyphilosopher)
kitchy
09:45
- Wyciągnęła do mnie rękę, nie wiedziałem co mam zrobić, więc połamałem jej palce swoim milczeniem.
— Strasznie głośno, niesamowicie blisko
kitchy
09:44
Reposted fromtfu tfu viazapominanie zapominanie
09:44
kitchy
09:43
6329 fe53
N.
09:25
2340 cd93 500
Reposted fromdivi divi viarawwwr rawwwr

June 12 2017

kitchy
19:48
kitchy
19:48
kitchy
19:45
kitchy
19:41
1755 26b2
19:39
3955 3c32 500
Reposted fromcoolwaifu coolwaifu viarawwwr rawwwr

May 31 2017

kitchy
23:17
6679 a971
Reposted fromkarahippie karahippie viahouseofpain houseofpain
kitchy
23:14
Reposted frommeem meem viarawwwr rawwwr

May 22 2017

kitchy
14:17
Kiedy wydaje Ci się, że Twoje życie legło w gruzach, ono tak naprawdę buduje się na nowo.
kitchy
13:28
Reposted fromtfu tfu viarawwwr rawwwr
kitchy
13:27

May 16 2017

kitchy
13:17

May 15 2017

kitchy
18:41
2741 5048 500
Reposted fromdelain delain viamisiaczek95 misiaczek95
kitchy
18:40
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl