Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 11 2018

kitchy
21:10
0883 f8b8
Reposted fromstylte stylte viafilmowy filmowy
kitchy
21:07
4573 7ed0
kitchy
21:03
7223 b9fe
Reposted fromEtnigos Etnigos viaadriannak adriannak
kitchy
21:02
3873 b440
Reposted from4777727772 4777727772 viaadriannak adriannak
kitchy
21:02
Pragnęła zostać sama, aby rozproszone odłamki jej życia miały czas wrócić na odpowiednie miejsca. Musiała dokonać bilansu, ustalić i podsumować to, co utraciła i co jej zostało. 
— Fiona Sussman
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaadriannak adriannak
kitchy
20:58
kitchy
20:58
8079 8bab 500
Reposted fromjustMeee justMeee viaadriannak adriannak

February 21 2018

kitchy
17:03
8870 307c
Reposted fromverdantforce verdantforce viahouseofpain houseofpain

January 24 2018

kitchy
21:09
3219 1322
Reposted fromverronique verronique viafilmowy filmowy
kitchy
21:08
kitchy
21:07
5317 ab43

December 17 2017

kitchy
17:52
kitchy
17:52
Na spędzenie ze sobą „całego życia” mają tak naprawdę szansę ci, którzy spotykają się odpowiednio późno.
— Domagalik & Wiśniewski
Reposted fromniezapominajka niezapominajka viadivi divi
kitchy
17:52
Reposted frombluuu bluuu viadivi divi
17:51
9834 a51b
kitchy
17:39
7795 7a85 500
Reposted fromdusix dusix viahouseofpain houseofpain
kitchy
17:26
kitchy
17:26
Czasami lepiej nie wiedzieć, czego nam w życiu brakuje.
— R. P. Evans - "Obietnica pod jemiołą"
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata viacytaty cytaty

November 13 2017

19:48
5227 16a6

adrenaline:

Love ends.

Reposted fromdivi divi
19:48
5216 bb43 500
Reposted fromdivi divi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl